Gezinsbond

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gezinsbond vzw, gevestigd te 1050 Brussel, Troonstraat 125.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle personen, wonende te België, vanaf 18 jaar met uitzondering van personeelsleden van de Gezinsbond, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen wordt er enkel rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.

Artikel 3: Voorwaarden om deel te nemen aan deze wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het invullen van de vraag, schiftingsvraag en gegevens op de webpagina. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

Artikel 4: Aanduiding van de winnaars

Het antwoord op de schiftingsvraag is beslissend voor de aanduiding van de winnaar.
De beslissing van de organisator wat betreft de aanduiding van de winnaars is onherroepelijk en definitief. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
De organisator behoudt zich het recht om na te gaan of het reglement werd gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is de organisator niet verplicht alle deelnames systematisch te controleren en kan hij zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Artikel 5: Informeren en bezorgen van de prijzen

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangen tegelijk hun prijs. De prijzen worden toegestuurd op het postadres gekoppeld de ingevulde gegevens van de deelnemer. In geen geval kan de behaalde prijs ingeruild worden tegen andere producten, noch wordt hun waarde uitbetaald. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen bij het verlies van poststukken.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

In geen geval kan de organisator verantwoordelijk gehouden worden voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.
In de wetenschap dat de winnaars uitsluitend aangeduid worden op basis van een informaticaproces, weten en aanvaarden de deelnemers dat de organisator niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor een faling van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen van het Internet of de technische prestatie plichtingen die tussenkomen in de overdracht van de formulieren en de staat van de website.

Indien de wedstrijd deels of volledig moet worden uitgesteld, geannuleerd, gewijzigd of onderbroken voor redenen buiten de wil van de organisator om, zal deze laatste geen enkele verantwoordelijkheid treffen.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e- mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Gezinsbond.

Artikel 7: Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de gehele aanvaarding van dit reglement in, zonder voorbehoud, inclusief eventuele annuleringen, schorsingen of laattijdige aanpassingen die nodig zouden zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. In de mate van het mogelijke zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden van dergelijke wijzigingen. Noch de deelnemers, noch andere personen zullen in dat geval kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Gezinsbond zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 8: Communicatie

Er gebeurt geen enkele briefwisseling, e-mailverkeer of telefonische communicatie met de organisator over deze wedstrijd, behalve de verwittiging van de winnaars en het versturen van de prijzen.

Artikel 9: Privacy

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld door de organisator om de deelnemers van de wedstrijd te kunnen identificeren. Deze worden enkel overgebracht aan derden ten doel de prijzen te verzenden.
Conform de bepalingen betreffende de bescherming van de privacy bij het behandelen van gegevens met een persoonlijk karakter heeft elke deelnemer het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden en heeft eveneens het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die hem aanbelangen en om deze gegevens recht te zetten door te schrijven naar de organisator, Gezinsbond vzw, ledendienst, Troonstraat 125 te 1050 Brussel of via de website www.gezinsbond.be